真心接納勝過同情,浴火小天使 需要您的支持與鼓勵

愛心捐款

活動消息

捐款徵信錄 > 愛心傳送 > 捐款徵信錄
2014 年 09 月
10,001 元以上
財金資訊股份有限公x 100,000 涂靜x 40,000 香港商優尼根貿易有限公司-台灣分公x 30,000
鄭安x 20,000 詹進x 20,000 陳春x.陳溪x.陳滿x 20,000
羅秀x 20,000 黃上x 14,000 梁乃x 12,000
5,001 元 ~ 10,000 元
蔡維x 10,000 蘇育x 10,000 傑平有限公x 10,000
正勝貨運有限公x 10,000 邱清x 10,000 蘇惠x 7,000
林於x 6,000 郭金x 6,000 楊邱玉x 6,000
陳怡x 6,000      
3,001 元 ~ 5,000 元
鄭茜x 5,000 高素x 5,000 洪莉x 5,000
泰新系統科技股份有限公x 5,000 蔡谷x 5,000 黃廷x 5,000
王淑x 5,000 黃暄x 5,000 王靖x 5,000
何易x 5,000 許富x 5,000 廖學x 5,000
蕭銘x 5,000 蘇哲x 4,000 金嘉湋商行所長茶葉x 3,769
楊博x 3,658 台新銀行無名x 3,600 蔡勝x 3,600
高淑x 3,600 王佳x 3,500 陳石仙x.陳裕x 3,200
彰銀無名x 3,050      
2,001 元 ~ 3,000 元
王寶x 3,000 黃子x 3,000 黃太x.劉慧x.黃思x.黃平x 3,000
黃金x 3,000 彰銀網路無名x 3,000 彰銀網路無名x 3,000
劉建x 3,000 台新銀行無名x 3,000 李秋x 3,000
曾瓊x 3,000 林建x 3,000 蘇文x 3,000
林敏x.藍阿x 3,000 陳庚x 3,000 財團法人全人基金x 3,000
彰銀無名x 3,000 順德木業有限公x 3,000 王明x 3,000
柯文x 3,000 高芳x 3,000 周秋x 3,000
易伯x 3,000 鄭文x 3,000 鄭水x 3,000
羅昌x.易書x 3,000 何易x 3,000 陳美x 3,000
邱美x 3,000 高珮x.高雅x.盧婉x.高子x 3,000 莊惠x 3,000
程優貿易有限公x 3,000 廖育x 3,000 賴道x.賴家x.賴瑋x 3,000
謝淑x 3,000 陳瑞x 2,600 陳世x 2,500
楊夢x 2,500 張賜x 2,500 趙x 2,500
曾宜x 2,300 黃素x 2,200 鄭素x 2,200
郭巧x 2,100      
1,001 元 ~ 2,000 元
李雙x 2,000 周登x 2,000 楊永x.蔡素x 2,000
全日物流股份有限公x 2,000 竹北眾保x 2,000 林秀x 2,000
張世x 2,000 陳再x 2,000 劉淵x 2,000
盧泳x 2,000 上好五金有限公x 2,000 王杜玉x 2,000
邱健x 2,000 徐春x 2,000 左敏x 2,000
洪聿x 2,000 陳韋x 2,000 邵永x 2,000
無名x 2,000 方晴x 2,000 姜雍x 2,000
王志x 2,000 李枝x 2,000 陳振x 2,000
陳柔x.陳x 2,000 黃伯x 2,000 趙素x 2,000
徐碧x 2,000 盧永x 2,000 恆暘貿易有限公x 2,000
林詩x 2,000 洪明x 2,000 王曼x 2,000
林家玄天上x 2,000 台新銀行無名x 2,000 劉宜x 2,000
蔡淑x 2,000 林添x 2,000 陳于x 2,000
傅玉x 2,000 王子x 2,000 無名x 2,000
黃虎x 2,000 劉敏x 2,000 王進x 2,000
林璧x 2,000 許芝x.江素x 2,000 黃月x 2,000
黃孟x 2,000 王聿x 2,000 石淑x 2,000
吳季x 2,000 李銘x 2,000 沙偉x 2,000
飛泰貿易有限公x 2,000 高金x 2,000 張麗x 2,000
曹子x 2,000 許志x 2,000 郭繼x 2,000
陳衍x.涂瑜x.陳玥x.陳冠x 2,000 葉仲x 2,000 廖祥x 2,000
鄭木x 2,000 盧敏x 2,000 蕭經x 2,000
謝榮x 2,000 新泰工業股份有限公x 1,990 南科實中國小x 1,740
鄭丞x.鄭世x.柯文x 1,720 游嘉x 1,688 黃素x 1,500
郭志x 1,500 陳琬x 1,500 陳子x 1,500
郭妡x 1,500 牟顯x 1,500 李柏x 1,500
王x 1,500 姜宗x 1,500 姜添x 1,500
姜皓x 1,500 李明x 1,500 許柏x 1,500
許庭x.許晉x.許文x 1,500 陳奕x.陳品x.陳明x 1,500 岑思x 1,400
吳彥x 1,300 侯秀x 1,300 方宣x 1,250
方宣x 1,250 劉晏x 1,100 新竹縣農x 1,017
1,000 元
台新銀行無名x 1,000 李雨x 1,000 林木x 1,000
林狄x 1,000 林建x 1,000 邱清x 1,000
羿獅不動產有限公x 1,000 陳秀x 1,000 陳x 1,000
黃襄x.蔡x 1,000 潘怡x 1,000 謝美x 1,000
謝蕙x.謝孟x.謝勝x.陳雪x.謝蕙x 1,000 方省x 1,000 何雨x 1,000
呂學x 1,000 巫翠x 1,000 林高x 1,000
邱雪x 1,000 范玉x 1,000 飛凡實業有限公x 1,000
孫友x 1,000 郭進x 1,000 陳晉x 1,000
楊子x 1,000 楊蒼x.楊蒼x 1,000 楊靈x 1,000
彰銀無名x 1,000 鍇振科技有限公x 1,000 簡雪x 1,000
王禹x 1,000 王矞x 1,000 李家x 1,000
林平x.陳惠x 1,000 流行髮型工作x 1,000 徐振x.徐振x 1,000
陳彥x.李姿x 1,000 廖友x 1,000 劉白x.莊玉x 1,000
蔡錦x 1,000 蘇沄x 1,000 蘇照x 1,000
王光x 1,000 殷匡x 1,000 高立x 1,000
張鐵x 1,000 陳良x.陳林秀x 1,000 陳昭x 1,000
陳x 1,000 陳素x 1,000 陳景x 1,000
葉賢x 1,000 世貿海運承攬運送股份有限公x 1,000 世貿航空貨運承攬股份有限公x 1,000
李華x 1,000 姚玉x 1,000 姚俊x 1,000
張芳x 1,000 張美x 1,000 連金x 1,000
傅蘭x 1,000 環麒國際有限公x 1,000 亞太國際電機股份有限公x 1,000
林振x 1,000 張文x 1,000 張詩x 1,000
陳根x 1,000 陳國x 1,000 陳碧x 1,000
湯淺愛心x 1,000 楊惟x 1,000 聚萬實業有限公x 1,000
劉素x 1,000 丁俊x 1,000 王陳阿x 1,000
李正x 1,000 李雪x 1,000 林子x 1,000
林承x 1,000 林睿x 1,000 曹安x 1,000
陳文x 1,000 陳雪x 1,000 黃鳳x 1,000
葉冠x 1,000 龔姚x 1,000 李明x 1,000
林芷x.詹奇x.詹偲x 1,000 林春x 1,000 張x.張x.張x.蘇卉x 1,000
張靖x 1,000 莊葉碧x 1,000 陳玉x 1,000
陳淑x 1,000 游如x 1,000 蔡宗x 1,000
鄭少x 1,000 鄭少x 1,000 鄭明x 1,000
盧禹x 1,000 王恭x 1,000 伍明x 1,000
朱惠x 1,000 吳坤x 1,000 吳家x 1,000
李明x 1,000 張惇x 1,000 郭宇x 1,000
李宗x 1,000 孫益x 1,000 台新銀行無名x 1,000
林燕x 1,000 邱紫x 1,000 廖燈x 1,000
方皖x 1,000 宋祐x 1,000 林金x 1,000
祝永x 1,000 陳文x 1,000 陳根x 1,000
陳根x 1,000 劉志x.劉丁x.劉彥x.劉人x 1,000 林秋x 1,000
侯星x 1,000 范光x 1,000 張珮x 1,000
林會x 1,000 林瓔x 1,000 邱秀x 1,000
張庭x 1,000 郭德x 1,000 陳彥x 1,000
鄭x 1,000 王旭x 1,000 吳懷x 1,000
張子x 1,000 陳秋x 1,000 陳郁x 1,000
劉柔x 1,000 王秋x 1,000 詹x.詹鈞x 1,000
王宗x 1,000 台新銀行無名x 1,000 台新銀行無名x 1,000
陳炳x 1,000 黃炳x 1,000 廖瑞x 1,000
謝宗x 1,000 謝春x 1,000 汪俊x 1,000
曹哲x 1,000 許筑x 1,000 彭慧x 1,000
愛心功德x 1,000 鄭巧x 1,000 古妤x 1,000
郭連惠x 1,000 陳政x.陳彥x 1,000 葉倩x 1,000
劉雅x 1,000 簡雪x 1,000 東湖奉聖x 1,000
林冠x 1,000 陳金x 1,000 彭秋x 1,000
黃琪x 1,000 謝德x 1,000 吳淑x 1,000
陳麗x 1,000 黃信x 1,000 黃鴻x 1,000
林筠x 1,000 莊柄x 1,000 陳尚x 1,000
陳信x 1,000 陳冠x 1,000 蔡何x 1,000
王玉x 1,000 王宗x 1,000 王惠x 1,000
台新銀行無名x 1,000 朱林x 1,000 朱x 1,000
何金x 1,000 吳圭x 1,000 吳杏x 1,000
吳智x 1,000 李玉x 1,000 李孟x 1,000
李怡x 1,000 李淑x 1,000 李蕙x 1,000
岳池有限公x 1,000 易定x 1,000 林正x 1,000
林永x 1,000 林妙x 1,000 林育x 1,000
林周淑x 1,000 林宜x 1,000 林亭x 1,000
林信x 1,000 林禹x 1,000 林湘x.林湘x.林相x 1,000
林雅x 1,000 林耀x 1,000 林耀x 1,000
邱俊x.邱昭x.邱千x 1,000 邱建x 1,000 邱昭x.邱桂x 1,000
邱國x 1,000 封秋x 1,000 施淑x 1,000
唐瑞x 1,000 袁國x 1,000 梁博x 1,000
許義x 1,000 陳正x 1,000 陳芊x 1,000
陳星x 1,000 陳柔x 1,000 陳柔x 1,000
陳美x 1,000 陳晉x 1,000 陳梅x 1,000
陳淑x 1,000 陳惠x 1,000 傅明x 1,000
彭彥x.彭乾x 1,000 曾妙x 1,000 曾美x 1,000
黃坤x 1,000 黃美x 1,000 黃素x 1,000
黃雯x 1,000 黃榮x 1,000 黃靚x 1,000
新逸資訊科技有限公x 1,000 楊家x 1,000 楊淑x 1,000
葉建x 1,000 葉雲x 1,000 葉靜x 1,000
賈智x 1,000 雷佳x 1,000 雷佳x 1,000
廖祥x 1,000 劉幽x 1,000 劉臻x 1,000
劉麗x 1,000 廣澤光學股份有限公x 1,000 歐芮x 1,000
蔡文x 1,000 蔡詠x 1,000 蔡聰x 1,000
輝盟國際股份有限公x 1,000 賴基x 1,000 繆字x 1,000
薛宇x 1,000 薛黃春x 1,000 謝玉x 1,000
謝x 1,000 簡懿x 1,000 格企業有限公x 1,000
501 元 ~ 999 元
楊秀x 999 林金x 900 陳鼎x 800
陳志x.楊淑x.陳宇x.陳映x 800 台新銀行無名x 800 黃欣x.黃承x.黃亭x 800
蔡玉x.洪語x.洪順x.洪晟x 800 歐秀x 800 陳冠x.陳嫺x 800
白純x 800 吳蘭x 800 周敦x 800
周雅x 800 林淇x 800 游謝素x.游正x 800
賴珮x 750 陳奕x.陳柔x.陳淑x 720 曾宜x 700
陳莉x 700 王水x 700 王美x 700
吳志x 700 李仁x 700 周大x 700
林嘉x 700 詹雁x 700 李彥x 660
彰銀無名x 600 台新銀行無名x 600 陳科x 600
蕭世x.五秋x 600 紀惠x 600 陳夙x 600
莊正x.何莉x 600 王瑞x 600 仲品x 600
仲品x 600 余麗x 600 李廷x 600
蘇沄x 600 蔡秀x 600 陳志x 600
謝名x 600 仲品x 600 仲品x 600
林宇x 600 陳宏x.陳思x 600 陳芊x.陳芊x 600
陳芃x.陳采x 600 黃一x 600 李相x 600
冠昕光電有限公x 600 柯宇x 600 高雅x 600
許楊寶x 600 陳孝x 600 傅有x 600
黃士x 600 黃思x 600 潘彥x 600
謝采x 600 羅林春x 515   
500 元
朱立x 500 吳坤x 500 李正x 500
卓慧x 500 周秉x 500 林x 500
林總x 500 邱玉x 500 邱琇x 500
姚尚x 500 姚國x 500 夏子x 500
高珮x 500 高鈞x 500 高甯x 500
張玉x 500 張x 500 張淑x 500
張雪x 500 張麗x 500 許育x 500
楊明x 500 廖永x.廖悠x 500 劉秀x 500
潘錦x 500 蕭思x 500 賴美x 500
卓岳x 500 卓明x 500 卓興x 500
林日x 500 林佐x 500 林思x.林冠x.許宸x 500
林煒x 500 林澤x 500 洪浚x 500
倪x 500 陳王春x.陳龍x.陳穗x 500 陳世x 500
陳奕x 500 陳敏x 500 傅正x 500
黃清x.洪崧x.蘇一x 500 鄭志x 500 王姵x 500
吳美x 500 李洺x 500 林家x 500
林麗x 500 紀柯金x 500 紀耀x 500
張隆x 500 章修x 500 黃x 500
王威x 500 王素x 500 周建x 500
洪培x 500 張盛x 500 郭三x 500
陳柏x 500 蔡美x 500 羅士x 500
江素x 500 吳明x 500 林孟x 500
林峻x 500 翁儷x 500 陳柏x 500
陳國x 500 無名x 500 楊凱x 500
詹遂x 500 蔡一x 500 施武x 500
王明x 500 台新銀行無名x 500 石志x 500
林昱x 500 高耀x 500 陳威x 500
陳德x 500 黃明x 500 黃明x 500
蔡舒x 500 蔡蕙x 500 謝貽x.謝富x.謝富x 500
嚴嬋x 500 江伶x 500 吳玲x 500
李賀x 500 林佳x 500 林祐x 500
邱安x.邱品x 500 陳永x 500 溫文x 500
鄭君x 500 巫國x 500 李易x 500
林家x 500 革安企業有限公x 500 黃志x 500
蔡伊x 500 賴奕x 500 謝宗x 500
顏泓x 500 王睿x 500 張永x 500
楊嬿x 500 葉奕x 500 方品x 500
吳進x 500 陳燕x 500 朱麗x 500
李新x 500 林錦x 500 善心人x 500
黃凱x 500 彰銀網路無名x 500 顏朝x 500
吳秋x 500 李世x.謝明x.李家x 500 李美x 500
林金x 500 游博x 500 賴秋x 500
羅翊x 500 羅翊x 500 羅翊x 500
王麗x 500 石王含x 500 周麗x 500
林梅x 500 林燈x.楊秀x 500 黃瑞x 500
劉麗x.陳錦x.劉蔡淑x.陳宣x.陳葦x 500 王x 500 張韻x 500
陳聖x.徐翠x.陳金x.陳延x 500 盧秉x 500 盧星x 500
李雪x 500 林日x 500 林佐x 500
林澤x 500 邱君x 500 陳俊x 500
陳奕x 500 葉人x 500 潘禾x 500
鄭翰x 500 許淑x 500 永豐食品x 500
莊滿x 500 曾阿x 500 黃光x 500
岳安x 500 柴鈺x 500 許秋x 500
黃佩x 500 蔣瑟x 500 蔡美x 500
亦x.亦x 500 吳若x 500 李翎x 500
孫嘉x 500 馬冠x 500 楊麗x 500
張志x 500 陳秋x 500 彭茂x 500
蕭福x 500 吳信x 500 李金x.邱冠x 500
李凌x.賴淑x.李金x.賴金x.涂彥x 500 涂雅x.涂雅x 500 張秋x 500
陳永x 500 陳明x.陳玉x 500 黃偉x 500
黃德x 500 廖碧x 500 人生愛心x 500
陳素x 500 李芝x 500 徐玉x 500
許雅x 500 鄭人x 500 魏x 500
龐素x 500 羅景x 500 日盈國際有限公x 500
王吉x 500 王玲x 500 王靖x 500
王錫x 500 白淑x 500 朱晉x 500
何瑁x 500 吳孟x 500 吳囿x 500
吳姿x 500 吳淑x 500 吳陳一x 500
吳貴x.吳林x 500 吳鴻x.劉滿x 500 呂育x 500
呂其x 500 呂雪x 500 李知x 500
李秋x 500 李錦x 500 周庭x 500
周鄭x 500 孟繁x 500 尚秉x 500
屈保x 500 林小x 500 林志x 500
林沛x 500 林宛x 500 林明x 500
林晏x 500 林國x 500 林淑x 500
林惠x 500 姚敏x 500 施仲x 500
施禹x 500 施禹x 500 洪偉x 500
洪梓x.洪君x 500 洪雅x 500 洪慧x 500
紀淑x 500 范宇x 500 倪琦x 500
徐偉x 500 徐晶x 500 徐翠x 500
徐慧x 500 浩森工業有限公x 500 馬郁x 500
馬淑x 500 高秋x 500 張炳x 500
張家x 500 張展x 500 張敏x 500
張琬x 500 張麗x 500 曹瑞x 500
梁潔x.梁瑋x 500 許世x 500 許君x 500
許明x 500 許英x 500 許淑x 500
許淑x 500 郭志x 500 郭信x 500
郭嘉x 500 陳任x 500 陳佑x 500
陳佑x 500 陳宗x 500 陳保x 500
陳施淑x 500 陳祉x 500 陳英x 500
陳韋x 500 陳素x 500 陳淑x 500
陳智x 500 陳逸x 500 陳銘x 500
陳蕙x 500 章旦x 500 曾美x 500
曾淑x 500 游喬x 500 焦昱x 500
焦紹x 500 馮勝x 500 黃自x 500
黃素x 500 黃釗x 500 黃雪x 500
黃曾吟x 500 黃棟x 500 黃園x 500
黃溫x 500 黃福x 500 黃櫻x 500
楊慧x 500 葉彩x.廖珮x.廖珮x 500 詹心x 500
鄒方x 500 鄒方x 500 雋昱科技有限公x 500
廖玫x 500 廖惠x 500 廖靖x 500
劉秀x 500 劉芊x 500 劉品x 500
劉容x 500 劉憶x 500 潘姿x 500
潘添x 500 蔣壽x 500 蔡秀x 500
蔡函x 500 蔡幸x 500 蔡政x 500
蔡濬x 500 鄭伊x 500 鄭旭x 500
蕭啟x 500 賴玟x 500 駱x 500
謝欣x 500 謝禎x 500 鍾宇x 500
簡文x 500 簡宏x 500 藍美x 500
譚宇x 500 蘇志x 500 蘇佩x 500
201 元 ~ 499 元
張羅秋x 400 紀勝x 400 陳雅x.陳福x 400
台玻鹿港廠原料股同x 400 施瑞x 400 裴旭x.裴向x 400
蔡淑x 400 方仁x 400 張彩x 400
黃雅x 400 吳家x.曾淑x.吳貞x.吳秉x 400 蔡義x.蔡林金x.蔡文x.蔡靜x 400
薛慧x 400 自來水宣x 380 朱營x 360
謝錦x 350 徐永x 350 余永x 300
汪慶x 300 林芝x 300 涂馨x 300
潘冠x 300 潘薇x 300 蕭文x 300
李文x 300 高若x 300 張子x 300
張子x 300 張高x 300 陳宥x.陳濟x.陳順x 300
曾旭x 300 黃正x.鄭秀x.黃心x.黃志x.林欣x 300 盧玉x 300
台新銀行無名x 300 吳岱x 300 曹美x 300
曾梅x 300 黃明x 300 黃明x 300
史文x.史冠x.許文x 300 林易x 300 徐菊x 300
秦意x 300 許灝x 300 陳彥x 300
陳紀x 300 陳x 300 詹家x.蘇怡x 300
劉欣x 300 王俊x 300 王耀x 300
吳飛x.吳佳x.王玉x 300 林宏x 300 曹明x 300
曾華x 300 羅韻x 300 王薏x 300
江淑x 300 黃安x 300 王心x 300
台新銀行無名x 300 石雅x 300 李沈鶯x 300
林庭x 300 康駿x 300 張國x.張博x 300
蔡長x 300 顏宥x 300 小丑魚的店(東港x 300
王桂x 300 俞俊x 300 陳竑x 300
陳朝x 300 陳x 300 李蘇x 300
凌俊x 300 陳淑x 300 游淑x 300
游賴x 300 楊惟x 300 龔柏x 300
陳慶x 300 陳臆x 300 李文x 300
李馥x 300 李馥x 300 辛蕙x 300
林秀x 300 胡麗x 300 黃羽x 300
黃馨x 300 楊元x 300 鄭奇x 300
吳家x.吳家x 300 張惠x 300 張金x 300
蔡建x 300 林祐x 300 姜語x 300
姜耀x 300 洪崇x 300 洪崇x 300
洪儷x 300 高秀x 300 陳湘x 300
廖文x.廖誠x.廖恩x 300 王俞x 300 王毅x 300
周毓x 300 許灝x 300 楊李月x 300
廖麗x 300 蔡閎x 300 江茂x 300
李x 300 許雅x 300 陳品x 300
羅貴x 300 李玉x 300 林誼x 300
彰銀無名x 300 陳玫x 300 洪麒x 300
張國x.張博x 300 張琪x 300 廖憶x 300
王先x 300 王如x 300 王佩x.王儷x.王博x 300
王惠x 300 王端x 300 王耀x 300
何育x 300 吳江x 300 吳沛x 300
吳佳x 300 吳明x 300 吳明x 300
吳芸x 300 吳政x 300 吳祈x 300
李宜x 300 李承x 300 李奕x 300
李盈x 300 李盈x 300 李晉x 300
李國x 300 李維x 300 汪淑x 300
卓睿x 300 林旭x 300 林伯x 300
林明x 300 林泑x 300 林家x 300
林素x 300 林雅x 300 邱嬿x 300
洪曉x 300 胡芝x 300 胡x 300
徐士x 300 留彥x 300 翁麗x 300
高秀x 300 高婉x 300 張立x 300
張美x 300 張美x 300 張晉x 300
張晏x 300 張陳x 300 張陳碧x 300
張惠x 300 張慧x 300 張諒x 300
張麗x 300 曹祖x 300 莊秀x 300
莊明x 300 莊婕x 300 莊曜x 300
連敏x 300 郭適x 300 陳佳x 300
陳怡x 300 陳明x 300 陳明x 300
陳芝x 300 陳柏x 300 陳盈x 300
陳雅x 300 陳意x 300 陳皚x 300
陳曉x 300 曾南x 300 曾健x 300
游素x 300 游詩x 300 黃秀x 300
黃依x 300 黃啟x 300 黃楀x 300
楊月x 300 楊喬x 300 楊游罔x 300
劉佩x 300 劉昱x 300 劉惠x 300
劉雅x 300 歐陽雅x 300 潘文x 300
蔡享x 300 蔡幸x 300 衛竹x 300
鄭惠x 300 鄧汝x 300 賴雲x 300
駱嘉x 300 謝依x 300 謝植x 300
鍾翊x 300 蘇季x 300 蘇昱x 300
劉太x 250 王冷x 250 賴韋x 250
江家x 250 陳正x 250 賴韋x 250
黃宣x 250 黃凱x 250 楊陳鳳x 250
鄭睿x 250      
1 元 ~ 200 元
王旭x 200 台新銀行無名x 200 吳有x 200
吳貞x 200 李宗x 200 周文x.林x 200
林享x 200 林資x 200 洪于x 200
洪美x 200 許進x 200 連錦x 200
陳麒x 200 黃貴x 200 楊x 200
蔡明x 200 蔡振x 200 蔡涵x 200
鄭立x 200 李孟x 200 沈鈺x 200
林明x 200 張淑x 200 黃菊x 200
楊博x 200 楊錦x 200 劉東x 200
潘昇x 200 潘俊x 200 潘建x 200
鄧林碧x 200 鄧秋x 200 王怡x 200
王貴x 200 任學x 200 吳祥x 200
李林彩x 200 李昱x 200 李銀x 200
林柳x 200 林淑x 200 林靜x 200
連士x 200 連家x 200 連x 200
郭怡x 200 陳秀x 200 陳怡x 200
陳雅x 200 陳黃清x 200 陳麗x 200
黃亦x 200 鄭峻x 200 台新銀行無名x 200
李秀x 200 林丁x 200 林吟x 200
林宥x 200 林美x 200 林美x 200
林溫x 200 侯沛x 200 洪文x 200
洪志x 200 洪郁x 200 洪郁x 200
洪蘊x 200 許x 200 詹素x 200
廖春x 200 劉玉x 200 劉博x 200
魏滿x 200 李承x 200 林瑞x 200
柏何美x 200 張恩x 200 曹積x 200
陳中x 200 陳真x 200 黃小x 200
鄒琬x 200 趙麗x 200 林玉x 200
陳靜x.林修x.林晉x 200 楊x 200 王思x 200
周嘉x 200 林家x 200 楊靜x 200
謝明豊閤x 200 林晏x 200 林煥x 200
姜博x 200 姜顏x 200 張峻x 200
陳張志x 200 盧宣x.黃建x 200 余紫x 200
李秋x 200 李婉x 200 林婉x 200
張沛x 200 黃欣x.莊文x 200 葉小x 200
管挺x 200 蔡柏x 200 吳素x 200
呂秝x 200 李建x 200 林啟x 200
陸志x 200 陸進x 200 余偉x 200
江淑x 200 李黃麗x 200 林裕x 200
洪進x 200 連錦x 200 黃椿x 200
黃麗x 200 陳明x 200 陳翰x 200
黃秀x 200 黃義x 200 劉璟x 200
謝麗x 200 周季x 200 郭蕙x 200
陳玉x.陳聖x 200 黃彩x 200 楊茹x 200
林茲x 200 陳柔x 200 陳柏x 200
陳柏x 200 陳柏x 200 陳柏x 200
陳柏x 200 陳柏x 200 陳柏x 200
陳柏x 200 陳柏x 200 陳柏x 200
李文x.吳孟x 200 康嫩x 200 陳卉x 200
陳彥x 200 彰銀無名x 200 趙彥x.趙凰x 200
錢鳳x 200 林煥x 200 張宏x.張義x 200
劉可x 200 余淑x 200 李華x 200
張郁x 200 任學x 200 沈志x 200
昇中教育機構 高職x 200 林柳x 200 林淑x 200
連士x 200 連家x 200 連x 200
郭怡x 200 陳怡x 200 陳美x 200
陳黃清x 200 陳麗x 200 游勇x 200
楊育x 200 賴秋x 200 台新銀行無名x 200
何東x 200 張景x 200 單華x 200
楊惠x 200 朱明x 200 江雲x 200
林裕x 200 張志x 200 連芷x 200
連芷x 200 鄭淑x 200 丁千x 200
方威x 200 毛仁x 200 王仁x 200
王正x 200 王妊x 200 王志x 200
王芝x.王閎x 200 王美x 200 王國x 200
王順x 200 王意x 200 仝汶x 200
仝哲x 200 托斯卡尼尼國際有限公x 200 朱進x 200
江林碧x 200 吳乙x 200 吳乙x 200
吳玉x 200 吳守x 200 吳志x 200
吳李x 200 吳東x 200 吳悅x 200
李佳x 200 李佩x 200 李芮x 200
李垣x 200 李淑x 200 卓怡x 200
林沛x 200 林秀x 200 林其x 200
林俞x 200 林倩x 200 林修x 200
林郭足x 200 林詣x 200 林靜x 200
林續x 200 邱力x 200 邱巧x 200
邱奕x 200 邱笛x 200 邱瑞x 200
邱靖x 200 施鏵x 200 柯俊x 200
胡文x 200 徐苑x 200 徐銘x 200
張千x 200 張宗x 200 張芷x 200
張恩x 200 張智x 200 張慧x 200
梁淑x 200 許玉x 200 許字x 200
許萸x 200 許傳x 200 郭彥x 200
陳卉x 200 陳玉x 200 陳怡x 200
陳玟x 200 陳若x 200 陳振x 200
陳淑x 200 陳慈x 200 陳x 200
陳廖秀x 200 陳慧x 200 陳燕x 200
曾子x 200 曾群x 200 游麗x 200
黃怡x 200 黃柏x 200 黃柏x 200
黃博x 200 黃博x 200 黃瑞x 200
黃憲x 200 楊硯x 200 楊旗x 200
詹雲x 200 劉小x 200 劉宇x 200
劉宇x 200 劉芳x 200 蔡吳冠x 200
蔡志x 200 蔡和x 200 蔡竣x 200
蔡睿x 200 鄭明x 200 鄭嘉x 200
鄭銨x 200 鄭x 200 賴秀x 200
謝侑x 200 謝清x 200 謝陳x 200
謝蕎x 200 鍾孜x 200 林簡彩x 188
蔡采x 150 吳慧x 150 陳美x 150
陳葦x 150 陳鐸x 150 路宏x 120
林玉x 119 林筱x.袁國x 110 蔡宛x 110
王志x 100 王怡x 100 王姿x 100
王敏x 100 王敬x 100 王靖x 100
台新銀行無名x 100 何學x 100 吳秀x 100
吳宗x 100 吳俊x 100 李月x 100
李宜x 100 李明x 100 李俞月x 100
李毅x 100 汪榮x 100 林炎x 100
林敬x 100 林錦x 100 唐麗x 100
時慧x 100 高素x 100 許陳春x 100
連玉x 100 陳四x 100 陳李正x 100
陳侃x 100 陳彥x 100 陳張x 100
陳嘉x 100 陳嘉x 100 陳蓓x 100
陳蕾x 100 陳麗x 100 陳麗x 100
游麗x 100 黃秀x 100 黃秀x 100
黃思x 100 楊文x 100 楊御x 100
葉秀x 100 廖珮x 100 鄧慧x 100
賴玉x 100 賴玉x 100 簡吉x 100
簡彩x 100 簡愛x 100 羅英x 100
羅卿x 100 羅惠x 100 蘇秀x 100
吳文x 100 孟采x 100 胡溪x 100
張德x 100 楊淑x 100 王士x 100
王汎x 100 王宥x 100 李文x 100
李從x 100 林羽x 100 林育x 100
胡菊x 100 許正x 100 程文x 100
黃界x 100 黃珮x 100 黃進x.蔡素x 100
黃筱x 100 吳秋x 100 錢柏x.趙曉x.錢文x.林秀x.錢艾x.錢x 100
于林x 100 洪幸x 100 洪紹x 100
彭湘x 100 黃靖x 100 李文x 100
周春x 100 邱鈺x 100 邱鈺x 100
潘家x 100 潘輝x 100 李雅x 100
潘家x 100 蔡致豪損傷整x 100 田姍x 100
張明x 100 台新銀行無名x 100 邱旭x 100
洪育x 100 高朱秀x 100 高炫x 100
郭宇x 100 陳臆x 100 謝鋇x 100
王丕x 100 王秀x 100 何榮x 100
吳宗x 100 吳俊x 100 吳秋x 100
李毅x 100 林炎x 100 林裕x 100
邱瑞x 100 邱曉x 100 唐麗x 100
徐騰x 100 張明x 100 張德x 100
陳李正x 100 陳美x 100 陳蓓x 100
陳蕾x 100 陳麗x 100 彭克x 100
黃心x 100 葉王寶x 100 葉玉x 100
葉秀x 100 劉x 100 劉國x 100
鄭正x 100 鄧梅x 100 簡吉x 100
顏志x 100 羅英x 100 蘇秀x 100
蘇毅x 100 呂瑋x.呂念x 100 李蕙x 100
劉育x 100 蔡宇x 100 蕭翊x 100
闕金x 100 謝新x 100 陳明x 100
吳佳x 100 李宜x.馮鑑x 100 韋筱x 100
楊淑x.陳瑞x 100 蔡宇x 100 王士x 100
王汎x 100 王亮x 100 李林彩x 100
李從x 100 李銀x 100 林羽x 100
林育x 100 許正x 100 程文x 100
黃心x 100 黃宥x 100 黃界x 100
黃珮x 100 黃凱x 100 黃筱x 100
昇仁教育機構講義輔導x 100 董坤x 100 黃月x 100
黃月x 100 陳淑x 100 朱麗x 100
周劻x 100 梁詩x 100 陳佩x 100
陳亭x 100 趙怡x 100 趙昱x 100
劉淑x 100 羅瑋x.羅健x 100 方秋x 100
王冷x 100 王偉x.王晨x 100 王嘉x 100
丘x 100 石宛x 100 朱x 100
江吳x 100 江美x 100 何沛x 100
何品x 100 吳佳x 100 吳宣x 100
呂志x 100 呂晉x 100 呂珮x 100
李麗x 100 林采x 100 林俊x 100
林韋x 100 林振x 100 林睿x 100
柯家x 100 洪子x 100 洪煜x 100
洪瑞x 100 紀雅x 100 唐彗x 100
張平x 100 張育x 100 張苡x 100
張家x 100 張恩x 100 張雯x 100
張雯x 100 張雯x 100 張嘉x 100
梁秀x 100 莊承x 100 許勻x 100
許文x 100 許台x 100 許書x 100
許智x 100 郭宥x 100 陳卉x 100
陳怡x 100 陳慧x 100 陳蕙x 100
陳麗x 100 傅台x 100 彭政x 100
彭禹x 100 彭聖x 100 黃昱x 100
黃萬x 100 黃賊x 100 葉昭x 100
劉佩x 100 蔡淑x 100 蔡淑x 100
鄭春x 100 鄭淑x 100 蕭宗x 100
蕭劉炳x 100 戴美x 100 濱江Parx 100
鍾宇x 100 闕心x 100 顏妘x 100
顏品x 100 羅品x 100 蘇旭x 100
蘇瓊x 100 龔琪x 100 龔鈺x 100
黃文x 80 無名x 50 簡沁x 50
簡家x 50 洪翠x 50 黃煒x 50
黃淑x 50 呂聖x 50 李瑞x 50
周孝x 50 林家x 50 彭瀚x 50
黃瑩x 50 賴雨x 50 簡子x 50
新泰工業股份有限公x 10      
優吉兒網站設計 - Website Info.